POMOC UEPomoc Uni Europejskiej

Projekty zrealizowane:
1. ,,Zwiększenie konkurencyjności firmy „GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO” Sp. z o. o. poprzez zarządzanie

Wzornictwem „  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia,

oś priorytetowa 1, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję ,ETAP I

Numer wniosku o dofinansowanie POPW.01.04.00-28-0033/18

Wydatki ogółem 135 300.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 110 000.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie 93 500.00 PLN

% dofinansowania 85.00%