POMOC UEPomoc Uni Europejskiej

„Dotacja na kapitał obrotowy” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia 2014-2020,

Numer umowy o dofinansowanie projektu: POPW.01.05.00-28-0138/20-00

Wydatki ogółem: 280 293,09 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 280 293,09 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 280 293,09 PLN

% dofinansowania: 100.00%

Projekty zrealizowane:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy „GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO” Sp. z o. o. poprzez zarządzanie Wzornictwem” w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,

działanie 1.4 Wzór na konkurencję, ETAP I

Numer umowy na dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-28-0033/18-00

Wydatki ogółem: 135 300.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 110 000.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 93 500.00 PLN

% dofinansowania: 85.00%